Phiên bản thử nghiệm chờ cấp phép của bộ Thông Tin và Truyền Thông